HAPPY HOUR!!

111

November 27, 2009 – January 15, 2010

Curated by ISE Cultural Foundation
Artists: Gen Aihara, Sequoyah Aono, Keiichi Chigasaki, Yukari Edamitsu, Shingo Francis, Tomoko Fujiki, Yasuko Fujioka, Takenori Fukaumi, Robert Hendrickson, Kentaro Hiramatsu, Akiyuki Ina, Kotatasu Iwata, Masao Katagami, Misaki Kawabe, Takeshi Kawashima, Maho Kino, Daisuke Kiyomiya, Reina Kubota, Takahiro Kudo, K.Min, Nanako Mukai, Rie Nakaoka, Masaaki Noda, Tomomi Ono, Don Porcella, Mayumi Sarai, Rintaro Sawada, Alex Shinohara, Ushio Shinohara, Syogo Suzuki, Yuko Suzuki, Akemi Takeda, Ayumi Tamaki, Akiko Tojo, TOMI, Michihisa Uchida, Takashi Usui, Daniel Wapner, Seldon Yuan, Lauren Zoll

Continue reading