Summer Show ’98

June 20 – July 25, 1998

Artists: Justin P.C. Davis, Shigeno Ichimura, Natsuko Nishigaki, David Provan, Laura Wyss

Our Deities -The Frontier of Asiatic Icons-

June 11 – July 6, 1996

Curated by Mitsuo Toshida

Artists: Long – Bin Chen, Ken Chu, Yeni Mao, Yoshio Itagaki, Ritsuko Uchida, Yoshiko Kanai, Hiroshi Kariya, Heejung Kim, Martin Wong, Rumiko Tsuda, Mimi Young, Leslie Barany Communications

Japanese Artists Association of New York: 24th Annual Show

Stage 1: May 2 – 15, 1996

Stage 2: May 17 – 30, 1996

Artists:

Stage 1: Toshiko Aoki, Iku Higuchi, Yukimura Konishi, Keiko Koshimitsu, George Mukai, Sumie Okoshi, Masako Onoda, Ikuko Roth, Akira Yoshizaki, Steve Wada

Stage 2: Makiko Abe, Haruto Fukuda, Ritz Hioki, Yuko Ichikawa, Kunio Iizuka, Teruo Kamagata, Dorothy Machida, Momoji Matsumoto, Ryo Tokita, Ken Wakeshima